Oferowane produkty

Najedź kursorem na wybrany obrazek

Izolatory
prądowe


typu IP/**/**/**/** jest komponentem Ex przeznaczonym do zabudowy w osłonach ognioszczelnych „Ex d”, jako element izolacyjny łączeniowy, służący do wykonywania połączeń elektrycznych pomiędzy komorami ognioszczelnymi obudowy lub pomiędzy komorą ognioszczelną obudowy, a komorą budowy wzmocnionej „Ex e” urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy I oraz podgrupy IIC.


Wyświetl broszurę

Izolatory wielożyłowe


typu IW/**-****; przeznaczone są do wykonywania połączeń obwodów elektrycznych iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych między komorami osłon ognioszczelnych elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych grupy I i II.


Wyświetl broszurę

Przepusty światłowodowe


typu IS/00-***** przeznaczone są do wykonywania połączeń światłowodów między komorami osłon ognioszczelnych urządzeń przeciwwybuchowych grupy I i II.Wyświetl broszurę

Dokumenty zgodności


  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. 2016, poz. 817) wprowadzające: DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

  2. Akty normatywne:
    • PN-EN 60079-0:2018-09 Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania
    • PN-EN 60079-1:2014-12 Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"
    • PN-EN 60079-7:2016-02+A1:2018-03 Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”